Son zamanlar da en çok konuşulan izmir escort bayanları bulmak için sitemize girebilirsiniz.
Hääpalveluhakemiston käyttöehtosopimus

Tätä käyttöehtosopimusta sovelletaan Morsiuspari Palvelut / morsiuspari.fi (jäljempänä Sivusto) ja Sivuston tarjoaman Hääpalveluhakemisto tuotteen (jäljempänä Hakemisto) jäsenyrityksen (jäljempänä Partneri) sopimussuhteessa, joka koskee Partnerin oikeutta käyttää Morsiuspari Sivustot / morsiuspari.fi  Hakemistoa. Sivuston palvelu on tarkoitettu sekä kuluttajille että alan ammattilaisille. Partnerin tulee hyväksyä käyttöehtosopimus kokonaisuudessaan. Mikäli Sivuston tarjoamien eri verkkopalveluiden soveltamat toimistusehdot ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, sovelletaan tätä käyttöehtosopimusta vain toissijaisesti. Partnerin tulee tutustua myös yleiseen käyttöehtosopimukseen, jolloin vierailemalla tai muilla tavoin käyttämällä Sivustoa, Partneri sitoutuu noudattamaan myös yleistä käyttöehtosopimusta sekä Partnerin näin toimimalla oletetaan hyväksyneen nämä käyttöehdot.

Morsiuspari Palvelut on kehittänyt ylläpitämänsä Sivuston, joka mahdollistaa, että Partneri voi tavoittaa hääpalveluita hakevat morsiusparit lisäämällä yrityksensä tiedot Sivuston Hakemistoon. Sivuston käyttäminen edellyttää tämän käyttöehtosopimuksen ehtojen hyväksymistä ja valtuutetuksi Partneriksi tulemista. Sopimuksen ehdot tulee lukea huolellisesti ennen niiden hyväksymistä. Painamalla ”Lähetä” ”Lisää yrityksesi tiedot” sivulla sopimuksen ehdot tulevat hyväksytyiksi. Sivuston käyttö ei ole sallittua mikäli sopimuksen ehtoja ei ole hyväksytty.

Sivuston on hyväksyttävä Partnerin Hakemistoon lisätyt tiedot ennen Partneriksi pääsemistä. Hyväksytyksi Partneriksi pääsemisestä ilmoitetaan Partnerin ilmoittamalle yhteyshenkilölle sähköpostitse sekä julkaisemalla Partnerin tiedot Sivuston Hakemistossa.

Liittyäkseen Hakemistoon Partneri sitoutuu hyväksymään seuraavat sopimusehdot.

Seuraavilla termeillä on tässä sopimuksessa seuraavanlainen merkitys:
"Kävijä" - tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka vierailee Sivuston verkkosivulla.
"Liikenne" - on yhteinen yläkäsite päteville Kävijöille.
"Keinotekoinen liikenne" - on yhteinen yläkäsite pätemättömille klikkauksille, jotka saattavat johtua muun muassa automaattisista avauksista (automatic openings), spiderseista, hakuroboteista, sähköposti- tai keskustelukerhopyynnöistä, script generator -koodigeneraattoreista, linkkien sijoittamisesta muille kotisivuille kuin mistä on kerrottu tai klikkauksista, jotka eivät ole syntyneet selaimen kautta taikka klikkauksista, jotka eivät ole aiheutuneet jollekin tietylle kotisivulle pyrkivän Kävijän aktiivisesta toiminnasta.
"Hakemisto" - on Hääpalveluhakemisto, jota Sivusto ylläpitää Partnerille ja johon Partneri voi liittyä.

Sivustolla on oikeus lisätä Partnerin ilmoittamat tiedot Sivuston Palveluhakemistoon. Sivusto pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai lopettaa Sivuston palvelut. Partnerille ilmoitetaan kaikista tällaisista muutoksista sähköpostitse tai Sivustolla olevalla ilmoituksella. Mikäli Partneri ei hyväksy muutoksia, Partnerin tulee välittömästi lopettaa Sivuston käyttäminen.

Partneri on yksin vastuullinen palveluhakemiston esittelysivusta sekä kotisivuistaan ja niiden sisällöstä sekä takaa sen, että Partnerin kotisivut on aina kaikkien soveltuvien lakien, asetusten ja muiden normien mukaiset. Partneri takaa, että hänen Sivustolle itsestään ja tarjoamista tuotteista ja palveluista toimittamat tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja lähetetty asiankuuluvassa järjestyksessä ja että tiedot vastaavat tosiasioita. Partnerin täytyy ilmoittaa Sivustolle välittämästi kaikista tiedoissaan tapahtuneista muutoksista ajantasaistamalla häntä koskeva informaatio Sivuston esittelysivulla.

Partneri takaa joko sen, että oikeudet kaikkeen tietoon ja materiaaliin Partnerin esittelysivulla sekä Partnerin mahdollisesti lisäämällä linkillä omille kotisivuilleen kuuluvat Partnerille tai että se, jolle oikeudet tällaiseen materiaaliin kuuluvat, on antanut nimenomaisen suostumuksensa niiden julkistamiseen Partnerin hääpalveluhakemiston esittelysivulla. Partneri myös takaa, että hänen Palveluhakemiston esittelysivullaan ja linkitetyllä kotisivulla oleva tieto tai materiaali ei loukkaa mitään kolmansien osapuolten oikeuksia mukaan lukien immateriaalioikeudet ja että kyseinen tieto ja materiaali ei ole millään tavalla loukkaavaa, kiellettyä tai kyseenalaista.

Partnerilla on oikeus sijoittaa kotisivulleen linkkejä Sivuston palveluihin ottamalla yhteys Sivuston ylläpitäjään. Partneri ei saa millään tavalla aiheuttaa keinotekoista liikennettä palveluhakemiston esittelysivulle tai linkitetylle kotisivulle tai myötävaikuttaa sellaisen muodostumiseen. Partnerin täytyy välittömästi ilmoittaa Sivustolle kaikesta tietämästään tai epäilemästään sopimattomasta tai luvattomasta käytöstä, joka koskee Partnerin linkkejä Sivustolla tai joka muuten liittyy Sivuston palveluun.

Mikäli Partneri on luonnollinen henkilö, hänen täytyy olla vähintään 18 vuotta vanha. Mikäli Partneri ei ole täyttänyt 18 vuotta, hänen huoltajansa on annettava suostumuksensa rekisteröitymiseen Sivuston Sivuston käyttöön. Alle 18 vuotiaan ilman vanhemman suostumusta suorittama rekisteröityminen Partneriksi on tehoton.

Sivusto sitoutuu tuottamansa palvelun mukaisesti valvomaan ja rekisteröimään liikenteen, joka suuntautuu Partnerin hääpalveluhakemistosivulta linkitetylle kotisivulle. Sivusto ei voi taata Sivustonsa tai linkitetylle kotisivuille johtavien linkkien toimivuutta. Sivusto ei ole vastuussa Partnerille tämän sopimuksen johdosta aiheutuneista kuluista ja vahingoista elleivät ne suoranaisesti johdu Sivuston tuotamuksesta palvelunsa tarjoamisessa. Sivusto ei ole missään olosuhteissa vastuussa Partnerille aiheutuneista välillisistä eikä epäsuorista vahingoista riippumatta siitä, mistä syystä vahinko on aiheutunut.

Sivusto ei ole vastuussa Sivustossa ilmenevistä vioista, keskeytyksistä Sivuston palveluun pääsemisessä, tietoja koskevista oikeudenloukkauksista tai tietojen menetyksestä tietojenkäsittelyjärjestelmässä, vioista turvallisuusjärjestelmissä tai viruksista tai muista haittaavista tekijöistä Sivuston palvelussa tai mistään vahingosta, jonka virukset tai muut haittaavat tekijät aiheuttavat Sivustolle, Partnerin ohjelmistoille ja/tai Partnerin kotisivuille.

Sivusto ei ole vastuussa mikäli Partnerit, jotka ovat rekisteröineet palveluhakemistoon Sivustolla eivät täytä palveluhakemiston mukaisia velvoitteitaan. Sivusto ei myöskään ole vastuussa mistään sopimuksista, joita on tehty suoraan Partnerin ja Sivuston käyttäjien välillä.

Tämä sopimus tulee voimaan heti sen hyväksyttyänne ja pysyy voimassa kunnes se irtisanotaan. Partneri on koska tahansa oikeutettu irtisanomaan tämän sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Irtisanoessaan sopimuksen Partnerin täytyy välittömästi lopettaa Sivuston käyttäminen. 

Sivusto on oikeutettu irtisanomaan tämän sopimuksen ilman irtisanomisaikaa ja/tai välittömästi keskeyttämään Sivuston palveluiden tarjoamisen Partnerille, jos (i) Sivusto pitää Partnerin tai tämän kotisivujen sisältöä millä tahansa tavalla sopimattomana, (ii) mikäli Partneri tai tämän kotisivun sisältö ei sovi yhtiön liikeideaan, markkinointistrategiaan tai partneristrategiaan, (iii) Partneri toimii vilpillisesti tai laittomasti tai muodostaa tai pyrkii muodostamaan keinotekoista liikennettä linkitetylle kotisivulleen tai, (iv) millä tahansa muulla tavalla rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä. Sivusto informoi Partneria välittömästi tämän sopimuksen päättymisestä, jolloin Partnerin on välittömästi lopetettava Sivuston käyttäminen ja luovuttava mahdollisista linkeistä Sivuston palveluihin.

Partneri vastaa Palveluhakemiston esittelysivunsa ja kotisivujensa sisällöstä ja Sivustolle luovuttamastaan tiedosta. Partneri vastaa siten siitä, ettei Sivustolle aiheudu oikeudenkäyntikuluja eikä minkäänlaisia kustannuksia vahingonkorvaus- tai muiden korvausvaatimusten johdosta, jotka perustuvat Partnerin esittelysivun tai kotisivujen sisältöön tai Partnerin Sivustolle luovuttamaan informaatioon. Partneri on velvollinen korvaamaan Sivustolle myös kaikki muut vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Partnerin sopimattomasta, tuottamuksellisesta tai luvattomasta Sivuston käytöstä sekä teknisistä ongelmista tai tietojen menetyksestä, jotka Partneri aiheuttaa Sivuston verkkosivuille tai muille verkkosivuille, joihin Partneri on linkitetty Sivuston kautta.

Partneri ei saa siirtää tai pantata tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kokonaisuudessaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Sivuston etukäteistä kirjallista suostumusta. Partneri hyväksyy, että Sivusto saa luovuttaa tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa sekä levittää ja luovuttaa Partnerin yhteystietoja, kotisivua, sähköpostia tms. koskevaa tietoa kolmannelle osapuolelle siinä laajuudessa kuin se on laissa.

Partneri suostuu nimensä ja internet -osoitteensa ym. tietojensa julkaisemiseen Sivustolla ja siihen, että Sivusto lähettää uutiskirjeitä ym. Partnerin kontaktihenkilön sähköpostiosoitteeseen ja käyttää Partnerin antamia tietoja markkinointitarkoituksiin. Partneri luovuttaa Sivustolle oikeuden käyttää ja julkaista tietojaan ja materiaalia, joka on annettu Sivustolle Palveluhakemiston Partnerin esittelysivun yhteydessä, Sivuston kaikilla sivuilla, jolloin Sivusto viittaa Partnerin tietoihin mainitsemalla materiaalin alkuperän. 

Jos joku tässä sopimuksessa mainittu ehto tai ehdon osa katsottaisiin pätemättömäksi tai mahdottomaksi panna täytäntöön, sopijapuolet pyrkivät sopimaan kaikista tarpeellisista muutoksista tavoitteenaan saavuttaa ne intressit ja päämäärät, jotka vallitsivat sopimuksentekohetkellä. Minkään yksittäisen ehdon pätemättömyydestä ei seuraa koko sopimuksen pätemättömyyttä. Sopimusta tulee tulkita tavalla, joka parhaiten vastaa sopijapuolten tarkoitusta.

Sivusto pidättää itsellään kaikki tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. immateriaalioikeudet, tietotaidon samoin kun kaikki muut oikeudet, jotka liittyvät Sivuston tai Sivuston kannalta tarpeellisiin ohjelmistoihin. Partneri ei saa tämän sopimuksen perusteella minkäänlaisia oikeuksia tai lisenssejä.

Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Turun käräjäoikeudessa.

Sivustolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Sivuston verkkosivulla. Sivustolla on oikeus muuttaa palvelua, palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä jäljentää, levittää ja poistaa palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

Käyttöehdot ovat voimassa alkaen 25.04.2009

 

 

Seuraa meitä

FacebookTwitterGoogle BookmarksPinterest

Copyright © 2009-2018 Morsiuspari Palvelut. Kaikki oikeudet pidätetään.
WWW-sivut: Waumedia